Ζητήματα Ανάπτυξης Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού που Σχετίζονται με τον Άνθρωπο και την Κοινωνία (Issues on the development of Ubiquitous Computing Systems related to Humans and the Society)

Book

Published in:

Hellenic Open University Press, Patras, Greece (2015)

Keywords:

Ubiquitous computing